Wetten en regels 2019

In 2019 zijn nieuwe wetten ingevoerd en bestaande regels veranderd. Hieronder een greep uit de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers op het gebied van de sociale zekerheid. Heeft u vragen? Neem contact op met onze adviseurs voor kosteloos advies en ondersteuning.

Veranderingen voor uw (ex-)werknemer in ziek melden

Vanaf 1 januari 2019 verandert voor uw (ex-)werknemer het proces nadat hij zich heeft ziek gemeld. Vanaf dan stuurt UWV na de ziekmelding een digitale vragenlijst. Om deze in te vullen moet uw (ex-)werknemer inloggen via DidiD met een extra beveiliging. U werknemer kan hier vragen over hebben.

Uitbreiding extra geboorteverlof

Heeft u al gehoord van de WIEG? Volgens de Wet invoering extra geboorteverlof hebben uw werknemers vanaf 2019 recht op extra vrije dagen na de geboorte van hun kind. Partners die bijvoorbeeld 5 dagen per week werken, krijgen recht op 5 dagen vrij. Dat was eerst 2 dagen.

Vanaf 1 juli 2020 wordt het kraamverlof nog verder uitgebreid. Partners kunnen dan in het 1e half jaar na de geboorte van de baby, nog eens 5 weken extra geboorteverlof krijgen. Tijdens dat verlof krijgen ze 70% van hun loon.

Overbruggingsregeling Transitievergoeding

De criteria voor de overbruggingsregeling transitievergoeding zijn vanaf verruimd. Voor werkgevers wordt het hierdoor makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling.

Voor kleine werkgevers die in een slechte financiële situatie verkeren en om bedrijfseconomische redenen werknemers moeten ontslaan, geldt een overbruggingsregeling voor de betaling van de transitievergoeding. De overbruggingsregeling geldt tot 1 januari 2020. Tot die tijd hebben kleine werkgevers dus de tijd om reserves op te bouwen voor het eventueel moeten uitbetalen van een transitievergoeding.

Inspectie SZW arbeidsmarktdiscriminatie

De Inspectie SZW gaat vanaf 2019 verkennend inspecteren om zo beter toezicht te houden op het werving en selectiebeleid in verband met arbeidsmarktdiscriminatie.

Vrijwilligerswerk door WW-ers

Wie een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Mensen met een WW-uitkering kunnen bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk doen bij uw organisatie of instelling als u zonder winstoogmerk opereert.

Nieuw minimumloon

Het minimumloon is aangepast op 1 januari 2019. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen (vanaf 22 jaar) stijgt iets. Bij een volledig dienstverband gaat het om 1.615,80 euro bruto per maand. Het minimumjeugdloon stijgt ook iets. Bekijk het volledige overzicht van brutobedragen minimumloon 2019 per leeftijd.

Fiscale regeling buitenlandse werknemer verkort

Als u buitenlandse werknemers in dienst neemt, of al hebt, met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt, dan kunt u gebruikmaken van de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat u 30 procent van het loon, inclusief vergoedingen, belastingvrij mag verstrekken. U hoeft er dus geen loonbelasting over te betalen.

De looptijd van de 30%-regeling is per 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Er komt alleen een overgangsrecht voor gevallen waarvan de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen door de verkorting. De voorwaarden van de 30%-regeling veranderen verder niet.

Wetswijzigingen 2019 en 2020

In de loop van 2019 komen er mogelijk nog meer belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel. Halverwege het jaar, op 1 juli 2019, zullen er in ieder geval weer een aantal nieuwe wetten ingaan.

Een belangrijke wetswijziging die al aangekondigd is voor 2020, is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarin staan veranderingen rond het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. Het is goed om daar als ondernemer al rekening mee te houden in 2019.